Ordensregler

Pkt. 1
Et medlem er forpligtet til at holde sin have i ordentlig stand, således at bebyggelsen vedligeholdes og ukrudt ikke tager overhånd.
Den må kun drives som Iyst- og/eller husholdningshave. Endvidere skal følgende regler iagttages:
Pkt. 2
Hver havelod skal være indhegnet med hæk.
Pkt. 3
Hækkene skal renholdes, klipning skal ske mindst 2 gange årligt, senest 1. juli. og senest 1. oktober.
Hæk mod foreningens gange og mellemhække må ikke være højere end 120 cm. Minimumshøjde for mellemhække 60 cm eller efter den enkelte generalforsamlingsbeslutning.
Hækkene må kun nedklippes eller udskiftes efter særlig tilladelse, der indhentes fra foreningens bestyrelse.
I Hedvigslund er hækhøjde ved generalforsamlingsbeslutning sat til 150 cm mod sti og naboer; 180 cm mod P-plads, mod fodboldbaner, mod Skibhusparken.
Pkt. 4
Træer og buske, der kan vokse til større dimensioner, skal plantes mindst 2,5 meter fra hæk
og ved beskæring holdes min. 1 meter fra hæk.
Træhøjden må ikke overstige 4,5 m. Eksisterende beplantning, der ikke overholder ovennævnte skal senest lovliggøres ved overdragelse.
Pkt. 5
Henlæggelse af affald i og omkring havekolonien er forbudt. Haveaffald må kun brændes på de tidspunkter, der er fastsat i Odense Kommunes regulativ for afbrænding af haveaffald.
Køkkenaffald må kun opbevares i de af kommunen godkendte containere og fjernes fra havekolonien 2 gange månedligt.
Det er forbudt at anvende pesticider og andre forurenende kemikalier i samtlige haveforeninger i Odense Havelodselskab.
Pkt. 6
Der må ikke holdes husdyr i haven, dog under sommerbeboelse må kæledyr medtages, såfremt disse ikke er til gene for deres omgivelser.
Hunde skal føres i snor.
Der må kun være 1 bigård i hver forening.
Pkt. 7
AI skydning er forbudt.
Parkering af biler og andre transportmidler, motorcykler, knallerter, cykler m.v. er forbudt på foreningens gange.
I øvrigt skal der være fri passage for udrykningskøretøjer på alle foreningens gange.
Pkt. 8
Der må opføres 1 marketenderi i hver forening. Der skal oprettes kontrakt med marketenderen indeholdende bestemmelser for handel med foreningsmedlemmer.
Marketenderen, dennes ægtefælle/samlever kan ikke beklæde tillidshverv i foreningen.
Der må ikke nydes drikkevarer i eller ved marketenderiet, bortset fra fester tilrettelagt af foreningens bestyrelse.
Pkt. 9
Enhver have forsynes med havelåge og nummer. Hvert medlem har pligt til at skuffe, renholde og planere hele gangen udfor sin egen have.
Pkt. 10 Bebyggelse
Der må i en have kun opføres 1 havehus samt legehus og pavillon, som skal godkendes af foreningens bestyrelse. Det skal bygges af ordentlige materialer. Havehuset skal
funderes i mindst 50 cm dybde og sokkel min. 20 cm over jorden.
Tilladelse til byggeri af havehus og pavillon samt lukket/overdækket terrasse, ombygninger
og tilbygninger skal indhentes hos foreningsbestyrelsen.
Medlemmet udfærdiger ansøgning om byggetilladelse indeholdende oplysninger om placering samt materiale.
Byggetilladelsen skal godkendes af foreningsbestyrelsen inden påbegyndelse af byggeriet.
Efter byggeriets færdiggørelse giver foreningsbestyrelsen en skriftlig byggegodkendelse.
Bestyrelsen kan tillade, at der opføres 1 drivhus placeret mindst 1 meter fra hæk.
AI bebyggelse skal ligge mindst 2,5 meter fra hæk ved udhæng på 50 cm. Ved større udhæng trækkes huset tilsvarende i cm. Husets grund må aldrig ligge tættere end 2,5 meter fra
hæk og mindst 5 meter fra nabohavens bebyggelse.
Alt udvendigt arbejde i forbindelse med byggeriet skal være afsluttet 12 mdr. efter påbegyndelsen.
Nedgravning og tilslutning af jordvandtanke må kun udføres af aut. VVS-installatør.
Tanken skal være en godkendt jordvandtank.
I øvrigt henvises til lejekontrakt med Odense Kommune.
Foreningens gange må ikke benyttes til oplagsplads for materialer.
Pkt. 11
Helårsbeboelse må under ingen omstændigheder finde sted.
Der er tilladt at bo i haven fra 1. april til 1. oktober og hver weekend hele året.
Pkt. 12
Den enkelte forening kan på en generalforsamling vedtage nogle for den særlige ordensregler, der dog først opnår gyldighed efter Odense Havelodselskabs godkendelse.
Bestyrelsen eller dennes repræsentant har til enhver tid adgang til haverne.
Pkt. 13
Overtrædelse af ovennævnte Ordensregler behandles i henhold til § 18 i VEDTÆGTEN FOR ODENSE HAVELODSELSKAB og TILSLUTTEDE FORENINGER.
Således vedtaget på det EKSTRAORDINÆRE REPRRÆSENTANTSKABSMØDE den 31. maj 2005. Nærværende Ordensregler er gældende fra 31. maj 2005
For Odense Havelodselskab
Povl Pedersen
Formand
Jens P. Jensen
Kasserer
Carsten B. Olsen
Næstformand og sekretær
Leif Nielsen
Udvalgsmedlem
Henning Kaas
Udvalgsmedlem